Zawieszenie zajęć w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole

Zarządzenie nr 13 2019/2020 Dyrektora Przedszkola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku z dnia 21 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Sobiekursku oraz oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku

Na podstawie: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), w związku z § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.) i § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zawiesza się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu. w Sobiekursku oraz oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020r.

2. W okresie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Sobiekursku

Małgorzata Kabulska