Zapytanie ofertowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Karczew, dnia 12 czerwca 2019r. Sobiekursk 36, 05-480 Karczew

Zapytanie Ofertowe

na wykonanie remontu pomieszczeń sanitariatów i korytarza przyległego do toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku zaprasza Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych do złożenia oferty na wykonanie remontu dwóch pomieszczeń sanitariatów i korytarza przyległego do toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku, Sobiekursk 36, gmina Karczew.

dotyczy zadania: wykonanie remontu dwóch pomieszczeń sanitariatów i korytarza przy toalecie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku-roboty budowlane.

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk 36, 05-480 Karczew.

  1. Opis remontu zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dwóch pomieszczeń sanitarnych i korytarza przy toalecie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku, gmina Karczew. 1.2 Zalecana jest wizja w placówce celem ustalenia warunków wykonania robót oraz rozmowa z Dyrektorem.

2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1 Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń sanitariatów i korytarza przy toalecie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku zgodnie z załączonym Przedmiarem. 2.2 Dopuszcza się rozszerzenia zamówienia do 50% wartości.

3. Termin realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 26 lipca 2019r.

4. Warunki płatności Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od daty wpływu do Sekretariatu Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Sobiekursku.

5. Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia wraz z materiałem: Niezbędne certyfikaty, deklaracje, atesty, gwarancje.

6. Warunki udziału oferenta w postępowaniu. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 6.1 Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 6.2 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia. 6.3 Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

7. Miejsce, termin i forma składania ofert. Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku lub pocztą elektroniczną na adres sobiekursk@tlen.pl w terminie do 27 czerwca 2019r. do godz.14.00

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktował się z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.

Informacje dodatkowe: a) Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy b) Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuję się nie później niż dwa dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej c) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylenie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy d) Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Renata Wojtasik-sekretarz szkoły tel. 22-7806595

Załączony Skan Przedmiar w galerii.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Małgorzata Kabulska