Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego

Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od dnia 1 września 2020r. na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku.

Organizacja zajęć w szkole (należy przez to rozumieć również przedszkole):

1.Do szkoły i przedszkola może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W razie zmian stanu zdrowia dziecka, które zajdą w trakcie trwania nauki lub przebywania na kwarantannie, rodzice nie posyłają dziecka do szkoły i informują o tym dyrekcję lub wychowawcę. Przed wejściem do przedszkola każdemu dziecku mierzona będzie temperatura ciała. Temperatura 37,20C jest przeciwskazaniem do przyjęcia dziecka w danym dniu do przedszkola.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły, opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekowania rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 d) stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz.

5. Rodzice przekazują do wychowawcy numery telefonów (dane będą również dostępne w sekretariacie szkoły), aby umożliwić szybką komunikację z nimi.

6. W celu przekazania istotnych informacji dla nauczyciela (dyrektora) – dotyczących dziecka, należy skontaktować się telefonicznie z sekretarzem szkoły lub dyrektorem.

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje je w odrębnym pomieszczeniu (harcówce, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób) i niezwłocznie powiadamia dyrektora i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

8. Wejście do szkoły:

 a) wejście klatką schodową – “0” i oddziały przedszkolne,

 b) wejście główne – klasy I – VIII.

9. Po przekroczeniu progu szkoły, dzieci dezynfekują ręce za pomocą płynów znajdujących się przy wejściu (wejściach) i udają się do swoich klas.

10. Uczniowie zobowiązani są być wyposażeni w maseczki ochronne, które powinni używać od momentu wejścia do szkoły, do czasu przybycia do swojej sali. Podczas zajęć dydaktycznych nie są one wymagane. Zajęcia odbywają się w salach przydzielonych do odpowiednich oddziałów, z wyjątkiem lekcji wf-u i informatyki. Na lekcji informatyki, przed skorzystaniem z komputera, uczniowie dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki jednorazowego użytku. Podczas przerw zaleca się, aby uczniowie przebywali na świeżym powietrzu. W przypadku niesprzyjającej pogody, pozostaną w swojej klasie lub przestrzeni najbliższej. W przypadku przebywania na korytarzu lub w łazience, uczniowie zakładają maseczki, a po skorzystaniu z niej, myją i dezynfekują ręce.

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swoich uczniów według potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, są ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

16. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np.  zabawek.

17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Należy unikać bezpośrednich kontaktów z innymi uczniami i w miarę możliwości utrzymywać 1,5 – 2 m dystans. Przed wejściem do niej dezynfekujemy ręce pod nadzorem opiekuna, za pomocą odpowiedniego płynu. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę.

18. Uczniowie powinni przynosić do szkoły własne środki do picia (najlepiej wodę niegazowaną) i korzystać z nich tylko osobiście.

19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

20. W celu usprawnienia systemu zarządzania szkołą w sytuacji zagrożenia COVID-19, został powołany zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego, na czele którego stoi szkolny koordynator bezpieczeństwa – pan Tomasz Bąbik.

21. Obiady szkolne podawane są w trzech pomieszczeniach: w świetlicy, sali nr 7, sali nr 5 (w piątki – drugie dania w sali nr 9).

22. Formy kontaktu z rodzicami: dziennik elektroniczny Vulcan, telefon do szkoły (służbowy) i inne, indywidualnie ustalone z nauczycielami. Nauczyciele nie mają obowiązku podawania rodzicom prywatnego numeru telefonu.

23. Regulamin zdalnego nauczania:

-W przypadku zdalnego nauczania szkoła pracować będzie na platformie Teams. Każde dziecko ma obowiązek zalogowania się na niej i w dzienniku elektronicznym. Rodzic powinien znać hasło do poczty dziecka i platformy Teams.

– Lekcje zdalne w klasach I – VIII odbywać się będą zgodnie z planem lekcji i trwać 15 minut do maksymalnie 25. Każda godzina lekcyjna będzie podzielona na dwie części: I część – 25 minut dla klas IV – VIII, II część – 20 minut dla klas I – III.

– Wszyscy uczniowie, w trakcie zdalnych lekcji mają obowiązek mieć włączone/sprawne mikrofony i kamerki. W razie problemów technicznych, związanych z komputerem lub internetem, rodzice powinni zgłosić je wychowawcom.

 – Zajęcia w zerówce i w przedszkolu odbywać się będą codziennie i przewidywane są na maksymalnie 30 minut. Dodatkowo, zgodnie z planem, przeprowadzane będą lekcje języka angielskiego i religii.

– Prace domowe wysyłane będą uczniom, nie rodzicom.

– Uczniowie mają obowiązek realizować prace domowe w ustalonym przez nauczyciela terminie.

– Prace domowe, zadawane zdalnie, nauczyciel sprawdzi losowo/wyrywkowo. Wysyłanie prac domowych odbywać się będzie do godz.16.30.

– W przypadku, gdy uczeń nie będzie systematycznie logował się na wyżej wymienionej platformie i w e-dzienniku, nauczyciel/wychowawca ma obowiązek: wykonać w tej sprawie telefon do rodzica, poinformować o tym dyrektora, wyznaczyć czas na uzupełnienie zaległych/ nieoddanych prac. 

24. Procedury mogą ulegać zmianie i być modyfikowane, uwzględniając rozwój sytuacji i najnowsze wskazania MEN, MZ i GiS, w szczególności, jeśli powiat otwocki uzyska status strefy żółtej lub czerwonej.

Poprzedni wpis

Następny wpis