„Wychowanie do życia w rodzinie”

Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” jest realizowany od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Dzięki temu uczniowie czują się na zajęciach swobodniej niż w grupie koedukacyjnej. 

Na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko treści związane z seksualnością człowieka (to stanowi tylko pewną część – po 5 zajęć w oddzielnych grupach).                        

Poruszane są tematy poświęcone wartości rodziny i jej zadaniom. Omawiane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, oczywiście nie tylko tym fizycznym. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre oraz mówimy o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd.  Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

Wdrożenie do szkół przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest wynikiem delegacji Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (art. 4. ust. 1). W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji, natomiast nie są obowiązkowe dla ucznia.

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Ten szczególny status rodziny jest konsekwencją funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3). Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

  1. Rodzina
  2. Dojrzewanie
  3. Seksualność człowieka.
  4. Życie jako fundamentalna wartość.
  5. Płodność
  6. Postawy

Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. 

Programy nauczania wychowania do życia w rodzinie do poszczególnych klas są dostępne na stronie wydawnictwa Rubikon:                            

https://www.ksiegarniarubikon.pl/materialy,27

Poprzedni wpis

Następny wpis