Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola i klas pierwszych

Szanowni Rodzice, w najbliższych tygodniach rozpocznie się rekrutacja do przedszkola oraz do klasy 1 szkoły podstawowej. Poniżej podane są najważniejsze informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji, oraz druki do pobrania i wypełnienia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną dokumentacją.

Dotyczy deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego:
– deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego będą wydawane 2  tygodnie  przed rozpoczęciem terminu rekrutacyjnego u wychowawców przedszkola
-w  terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest złożyć deklarację w sekretariacie Zespołu  najpóźniej  do dnia  26.02.21 r.

Dotyczy wniosków o przyjęcie do przedszkola:

– wnioski o przyjęcie do przedszkola są  do pobrania na stronie (poniżej) lub można będzie je pobrać tydzień przed rozpoczęciem terminu rekrutacyjnego u sekretarza szkoły  
W terminie: 1.03.-12.03.21 r. należy złożyć, następujące dokumenty:
-wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 
-oświadczenie rodzica /prawnego opiekuna dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola
-deklarację rodzica/prawnego opiekuna o wyborze danego przedszkola jako najbliższego miejsca zamieszkania
-oświadczenie o dochodzie na osobę
-zeznanie podatkowe rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania
-oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu (osobno dla obydwojga rodziców)

W terminie: 22.03-26.03.21 r. należy złożyć  oświadczenie woli uczęszczania kandydata zakwalifikowanego do przedszkola

Dotyczy wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej:
– wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej znajduja się  do pobrania  (poniżej) lub wydawane będą  tydzień przed rozpoczęciem terminu rekrutacyjnego u wychowawcy oddziału przedszkolnego 6-latków

W terminie: 1.03-12.03.21 r. należy złożyć, następujące dokumenty:
-zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej lub jeżeli dziecko jest spoza obwodu -szkoły wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu 
– oświadczenie rodziców o rodzeństwie kandydata uczęszczającym do szkoły
-oświadczenie rodzica o odległości miejsca zamieszkania kandydata od szkoły
-oświadczenie o niematerialnej sytuacji rodzinnej kandydata

W terminie: 22.03.-26.03.21 r. należy złożyć oświadczenie woli uczęszczania kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej.

Wnioski należy składać do sekretariatu wg harmonogramu.

Wszystkie dokumenty są do pobrania w sekretariacie szkoły