PROGRAM “POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Gmina Karczew realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 43 860 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Karczew to 33 400 zł .

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. wynosi 77 260 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przyjęty Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zakłada dofinansowanie dla Gminy w przypadku udzielenia pomocy w formie posiłków oraz zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 051,50 zł, a w przypadku rodzin, kwoty 792 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu: 1. Pomoc w formie posiłku:. W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkołach i przedszkolach. Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. 2. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności: W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku (np. dni wolne od nauki) lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 051,50 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 792 zł w przypadku osób w rodzinie.

Osoby chętne do skorzystania z programu zapraszamy do kontaktu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karczewie ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew e-mail: mgops@mgopskarczew.pl tel. 22 780 94 61

Poprzedni wpis

Następny wpis