Organizacja dyżurów wakacyjnych

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karczew w miesiącach lipiec – sierpień 2021r.


Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 1. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew. W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Przemieszczanie się dzieci między placówkami zwiększyłoby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.
 3. We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
 4. Termin składania „kart zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” w placówkach trwa od 14 do 28 kwietnia 2021 roku.
 5. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej rodzice pobierają w placówce (karta powinna być ostemplowana pieczątką placówki).
 6. Wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na dyżur wakacyjny” rodzice składają w terminie określonym w harmonogramie zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2021 roku.
 7. Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu zostanie wywieszona 4 maja 2021 roku o godzinie 15:00.
 8. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani uiścić opłatę za żywienie dziecka według stawki obowiązującej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 9. Opłatę za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego należy wnieść w terminie 10 dnia następnego miesiąca, na rachunek wskazany przez dyrektora placówki. W treści przelewu należy wpisać ,, opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka
 10. Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej.
 11. Opłatę za świadczenia udzielane przez placówki poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic jest zobowiązany uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w placówce.

Dyżur wakacyjny w naszej szkole rozpoczyna się 01.07.2021r. a kończy 06.08.2021r. Kartę zgłoszeniową na dyżur wakacyjny, można pobrać w sekretariacie szkoły.