Konkurs Plastyczny „Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji”

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym “Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji”. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu Plastycznego „Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji”

I. Cel konkursu:

Konkurs Plastyczny „Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji” ma na celu rozwój uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie tematyką obejmującą działalność ochotniczych straży pożarnych.

II. Tematyka konkursu:

Tematyka konkursu obejmuje udział OSP Łukówiec w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych i działalności prewencyjnej.

III. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu.

IV. Uczestnicy:

Udział w konkursie mogą brać uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku oraz dzieci i młodzież uczęszczające do innych szkół, zamieszkujące obszar podstawowego działania OSP Łukówiec (miejscowości: Łukówiec, Brzezinka, Janów, Ostrówiec, Sobiekursk, Piotrowice, Całowanie).

Konkurs prowadzony jest w czterech grupach wiekowych:

 I grupa – przedszkola

 II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

 III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

 IV grupa – VII-VIII

IV. Szczegółowe zasady konkursu:

 1. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika – techniki płaskie, bez użycia materiałów sypkich.
 2. Format prac: A3 lub A4.
 3. Termin przekazania prac:  do 22 stycznia 2020 r. (środa)
 4. Miejsce przekazania prac:  Sekretariat Szkoły
 • Jury powołuje Organizator konkursu. Zadaniem jury jest ocena prac plastycznych zgodnie
  z ustalonymi kryteriami.
 • Każda praca powinna mieć tylko jednego autora. W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
 • Przekazane na konkurs prace nie mogą być zrolowane. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
 • Przekazane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością OSP Łukówiec,  która zastrzega sobie możliwość ich publikowania.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza  zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 • W konkursie nie będą uwzględniane prace przesłane pocztą elektroniczną.
 • Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn.zm.)
 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w 26 stycznia 2020 roku podczas wydarzenia „557-M-29 melduje gotowość do służby” w remizie OSP w Łukówcu.
 • Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie, pismem drukowanym, według wzoru:

NAZWISKO ……………………………………………………………….…………………… .IMIĘ …………………………………………….……… KLASA /GRUPA …………………………………………… …………………………… NAZWA SZKOŁY…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. ADRES ………………………………………………………………………………………………..

 1. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu z ramienia Szkoły: Pani Urszula Gawin i Pani Magdalena Nogal, z ramienia OSP Łukówiec Pani Emilia Lenarczyk.

V. Prawa autorskie:

 1. OSP Łukówiec jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.
 2. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
  i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu

       oraz dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz OSP Łukówiec.
  Organizator zapewnia nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kategoria*:   

 I grupa – przedszkola

 II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

 III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

 IV grupa – VII-VIII

*  zakreśl  właściwą kategorię

KONKURS PLASTYCZNY
Nowy wóz strażacki OSP Łukówiec rusza do akcji

Uczestnik:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..

Szkoła………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia / klasa…………………………………………………………………………………………………………..

Opiekun uczestnika:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział
  w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku i OSP Łukówiec moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły i OSP Łukówiec.

…………………………………………………

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika